En riktning åt Borgå – valprogram

Kuntavaalit 2017

ETT BARNVÄNLIGT BORGÅ

En trygg barndom

» Varje barn ska ha rätt till en småbarnsfostran av hög kvalitet.

» Tillräckligt med personal i daghemmen och gruppstorlekarna ska stöda barnens utveckling och sociala färdigheter.

» Mera hemhjälp för att stöda barnfamiljernas vardag behövs.

» Låt oss utveckla klubbverksamhet som stöder familjelivet och barnens utveckling.

» Barnfamiljernas service ska vara tillgängligt från ”en lucka”.

En uppmuntrande skola

» Varje barn ska ha rätt till en trygg skolväg.

» Skolorna bör fås i skick för att bli av med inneluftproblemen.

» Grundskolorna bör omvandlas till tvåspråkiga center för skolverksamhet och småbarnsfostran.

» De nya skolbyggnaderna måste kunna anpassas och fylla flera gruppers behov.

» För mobbning ska nolltolerans gälla.

» Det behövs mera och mångsidigare stödtjänster till eleverna för att trygga var och ens skolframgång.

Livets förutsättningar

» Unga ska ha möjlighet till hobbyverksamhet till ett rimligt pris.

» Skapa ett förmånligt kollektivtrafikskort till unga.

» Ungdomsbostäderna ska vara en del av ungdomsgarantin.

» Inför nya verksamhetsmodeller för att minska på ungdomsarbetslösheten.

» Fortsätt med andra stadiets utbildning på finska och svenska.

ETT BORGÅ I UTVECKLING

En stad som lever av företagande och arbete

» Ett levande Borgå förutsätter att företagarna tas tätare med i utvecklingen av staden.

» En aktiv och mångsidig näringspolitik som stöder sysselsättningen och företagande ska prägla beslutsfattandet.

» Vi ökar växelverkan med kommuninvånarna.

» En av kommunens grundläggande uppgifter ska vara att aktivera unga och långtidsarbetslösa att få ett jobb.

Kunden i centrum i Borgå

» Centrum, stadsdelarna och byarna utvecklas jämbördigt och stadens utvecklingsprogram förverkligas.

» Mångsidiga seniorbostäder ska byggas närmare befintlig service.

» Staden behöver mera hyresbostäder.

» Stadens interna kollektivtrafik ska utvecklas utgående från invånarnas behov.

» Kollektivtrafiken till huvudstadsregionen ska bättre tjäna arbetsresenärernas behov.

Ett miljövänligt Borgå

» Mångsidigare kultur- och resetjänster behövs.

» Stadens marknadsföring utvecklas för att locka internationella besökare till regionen.

» Inför bättre skyltning till samt mera rutter och viloplatser i Nationalstadsparken i Borgå.

» Skapa en vård- och användningsplan för Nationalstadsparken.

» Farlederna för lätt trafik ska förbättras och nätet utvidgas.

» Naturen ska vara en del av stadsbornas vardag och bevarandet av grönområdena ska beaktas i stadsplaneringen.

» Kokonområdet utformas till ett parkaktigt resemål med upplevelse- och naturtjänster. Regionens företagare ges stöd att producera fritids-, konst- och resetjänster året om.

ETT VÄLMÅENDE BORGÅ

Borgå främjar hälsan

» Servicehelheterna ska svara på kundens behov.

» Servicen ska vara lättillgänglig.

» Ta vara på personalens kunnande och arbetsförmåga vid Borgå stad.

» Kundens behov beaktas bättre genom digitala tjänster.

» Kundavgifterna ska vara rimliga och de får inte skapa ojämlikhet mellan kommuninvånare.

» Primärhälsovårdens och Borgå sjukhus service tryggas.

» Hälsoskillnaderna bör minskas.

Fritidsstaden

» Idrottsplatserna måste hållas i skick.

» Vi bygger mera familjeparker som tjänar alla åldersgrupper.

» Utemotion ska även vara en del av vardagen vintertid genom att idrottsplatser är mångsidiga och tillgängliga för människorna.

» Idrottsservicen ska ha rimliga priser.

» Inför barn-, ungdoms- och familjebiljetter i simhallen.

» Ett havsnära Borgå främjar båtfarande som hobby- och fritidsverksamhet.

Seniorernas Borgå

» Tillräckligt med personal till äldres service.

» Även seniorer ska få bestämma om sitt boende.

» Nya boendeformer som utgör en mellanform mellan att bo hemma eller på serviceboende utvecklas.

» Det bör vara möjligt att öka på hemtjänsterna vid behov.

» Anhörigvårdarnas förutsättningar att klara sig bör tryggas.

» I allt byggande bör tillgängligheten och utrymmenas mångsidighet beaktas.